HOYO

会長御夫妻が、工場を視察しました。

本社、大添工場から挟間工場、庄内工場、福岡工場、METと巡回しました。

 

会長御夫妻

(写真は挟間工場)